Wawerski Integrator Przedsiębiorczości

Rozwijamy przedsiębiorczą społeczność w Wawrze:

Regulamin Strefy Przedsiębiorczości

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Strefa Przedsiębiorczości znajduje się w budynku przy ul. Żegańskiej 1a w Warszawie. 

2. Ilekroć w dalszej części niniejszego regulaminu jest mowa o:

1) Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin Strefy Przedsiębiorczości; 

2) korzystającym ze  Strefy Przedsiębiorczości –rozumie się przez to każdą pełnoletnią osobę przebywającą na terenie Strefy Przedsiębiorczości, która zainteresowana jest korzystaniem z oferty Strefy Przedsiębiorczości; 

3) użytkowniku – rozumie się przez to Korzystającego ze Strefy Przedsiębiorczości, który używa bezpłatnej Sieci Informatycznej Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy; 

4) powierzchni – rozumie się przez to powierzchnię udostępnianą korzystającym ze Strefy Przedsiębiorczości/użytkownikom; 

5) Zarządzającym – rozumie się przez to Urząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. 

6) Administracji – rozumie się przez to pracowników Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy obsługujących Strefę Przedsiębiorczości.

§ 2

Oferta dla korzystających z Strefy Przedsiębiorczości/użytkowników 

Strefa Przedsiębiorczości oferuje korzystającym ze Strefy Przedsiębiorczości/użytkownikom:

1) udostępnianie powierzchni, 

2) usługi w postaci m.in. spotkań, wydarzeń, szkoleń, warsztatów i projektów, 

3) dostęp do sieci informatycznej , – w celu zapewnienia warunków do tworzenia, testowania i rozwijania pomysłów biznesowych, naukowych, artystycznych i społecznych oraz podnoszących wiedzę na temat przedsiębiorczości oraz gospodarki.

§ 3

1. W ramach Integratora udostępnia się następujące powierzchnie: 

1) Powierzchnię wyposażoną w biurka i krzesła w formie open –space  (łącznie: 10 biurek i krzesła), w tym jednoosobową/indywidualną salkę spotkań 

2) salę warsztatową 

2. Powierzchnie udostępnia się nieodpłatnie, na zasadach określonych Regulaminem oraz Regulaminem Porządkowym Strefy Przedsiębiorczości. 

3. Korzystający z Strefy Przedsiębiorczości użytkownik może uczestniczyć w inicjatywach, projektach, szkoleniach, wykładach, warsztatach oraz korzystać z innych usług organizowanych przez Urząd Dzielnicy Wawer na zasadach określonych Regulaminem Porządkowym Strefy Przedsiębiorczości oraz przez Administrację.

 4. Dostęp do bezprzewodowej sieci Wi-Fi odbywa się zgodnie z Regulaminem Korzystania z Sieci informatycznej Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

§ 4

Podmioty uprawnione do korzystania z oferty Strefy Przedsiębiorczości 

Strefa Przedsiębiorczości jest miejscem otwartym, przeznaczonym dla osób pełnoletnich. W szczególnie uzasadnionych przypadkach – za zgodą Burmistrza Dzielnicy Wawer lub Członka Zarządu Dzielnicy Wawer osoby niepełnoletnie mogą korzystać z usług Integratora, w zakresie i na zasadach określonych każdorazowo przez Administrację 

§ 5

Dostęp do powierzchni Strefy Przedsiębiorczości

1. Strefa Przedsiębiorczości otwarta jest w godzinach:

 a) od poniedziałku do piątku 8.00 – 16.00. 

2. Użytkownik/Korzystający z Strefy Przedsiębiorczości może skorzystać z powierzchni w okresach miesięcznych, nie przekraczających łącznie 96 godzin w danym miesiącu kalendarzowym, w tym 40 h na sale spotkań. Zarządzający/Administracja zastrzega sobie prawo zmiany limitu czasu korzystania z powierzchni przez Użytkownika/Korzystającego z Strefy Przedsiębiorczości. 

§ 6

Dostęp do usług i przestrzeni Strefy Przedsiębiorczości

1. Osoba chcąca skorzystać z przestrzeni lub/i usług Integratora, w tym sieci Wi-Fi, dokonuje rejestracji na pod adresem https://wawer.ybp.org.pl/cowork/ (umawia pierwszą wizytę) lub osobiście w siedzibie Urzędu dzielnicy w Wydziale Działalności Gospodarczej i Zezwoleń.

2. Na pierwszą wizytę należy przyjść z dokumentem potwierdzającym tożsamość. 

3. Rejestracji osoby, która chce skorzystać z oferty Strefy Przedsiębiorczości dokonuje w systemie pracownik Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń po wypełnieniu kwestionariusza. 

4. Użytkownik/Korzystający z Strefy Przedsiębiorczości jest obowiązany uczestniczyć w szkoleniu z zasad korzystania z oferty Strefy Przedsiębiorczości oraz do zapoznania się z regulaminami obowiązującymi w Strefie Przedsiębiorczości. 

5. Na drugą i kolejne wizyty Korzystający z Strefy Przedsiębiorczości samodzielnie dokonuje rezerwacji przestrzeni/usługi na stronie internetowej  https://wawer.ybp.org.pl/cowork/ lub telefonicznie. Po jej dokonaniu Użytkownik / Korzystający z przestrzeni otrzyma potwierdzenie rezerwacji na swój adres email. 

6. Użytkownik/Korzystający z Strefy Przedsiębiorczości może zarezerwować biurko/salę spotkań na wskazaną przez siebie liczbę godzin w formularzu rezerwacyjnym. 

7. Użytkownik/Korzystający z Strefy Przedsiębiorczości jest zobowiązany potwierdzić Administracji swoją obecność w Wydziale Działalności Gospodarczej i Zezwoleń w zarezerwowanym terminie, przy wejściu podając nr biurka, a w przypadku sali spotkań jej numer. W sytuacjach wątpliwych jest zobowiązany pokazać potwierdzenie rezerwacji na swoje imię i nazwisko.

 8. Nieprzystąpienie do korzystania z powierzchni/usługi w zarezerwowanym terminie traktowane jest jako rezygnacja. 

9. W przypadku trzykrotnej (w ciągu miesiąca) rezygnacji na zarezerwowaną przestrzeń, bez wcześniejszego anulowania rezerwacji online lub telefonicznie na co najmniej 30 minut przed terminem, Użytkownik/Korzystający z Strefy Przedsiębiorczości otrzymuje automatyczną blokadę na korzystanie z przestrzeni na okres 14 dni, co powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji pozostałych terminów zarezerwowanych przez Użytkownika/Korzystającego w tym okresie. 

§ 7

Obowiązki

Osoby korzystające z powierzchni/usług w Strefie Przedsiębiorczości zobowiązane są do: 

1. korzystania z przestrzeni/usług Strefie Przedsiębiorczości z poszanowaniem innych osób,

 2. niedokonywania w udostępnionym miejscu żadnych zmian, bez zgody Administracji,

 3. przestrzegania Regulaminu Porządkowego Strefy Przedsiębiorczości oraz innych regulaminów obowiązujących w Strefie Przedsiębiorczości oraz Urzędzie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, oraz stosowania się do zaleceń Administracji,

 4. powstrzymania się od działań, które mogłyby narazić Miasto Stołeczne Warszawę, Urząd Dzielnicy Wawer lub osoby trzecie na jakikolwiek uszczerbek, stratę lub szkodę, 

5. niepodejmowania działań, które mogłyby zakłócać spokój lub stanowić naruszenie obowiązujących przepisów prawa, mieć charakter szkodliwy, nienawistny i agresywny, 

6. niepodejmowania działań, które powodowałyby uciążliwości lub niewygodę dla osób trzecich, 

7. opróżnienia powierzchni z rzeczy osobistych niezwłocznie po zakończeniu pracy, oraz wydania udostępnionej powierzchni na 5 minut przed upływem umówionego czasu korzystania z powierzchni, 

8. korzystania z Internetu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, 

9. niewykorzystywania nazwy lub znaku M.st. Warszawy, dzielnicy Wawer.

§ 8

Odpowiedzialność

1. M.st. Warszawa, Zarządzający oraz Administracja nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie bądź utratę rzeczy ruchomych wniesionych na teren Strefy Przedsiębiorczości. 

2. Nie stanowi naruszenia zasad udostępnienia powierzchni/korzystania z usługi, przejściowa obecność osób trzecich w obrębie udostępnianych powierzchni/usług, wykonujących czynności serwisowe, porządkowe, remontowe i inne.

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem http://wawer.ybp.org.pl  oraz w Wydziale Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

 2. Nieznajomość postanowień regulaminu nie zwalnia z konsekwencji wynikających z niestosowania się do postanowień w nim zawartych. 

3. Administracja i/lub Zarządzający zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. O zmianach w Regulaminie Korzystający z Strefy Przedsiębiorczości/Użytkownicy będą informowani poprzez umieszczenie informacji na stronie www……, a w przyszłości, dodatkowo za pomocą narzędzi informatycznych. 

4. Zmieniony Regulamin zostanie podany do wiadomości w sposób określony w ust. 1.