Wawerski Integrator Przedsiębiorczości

Rozwijamy przedsiębiorczą społeczność w Wawrze:

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

(NA PODSTAWIE ZGODY)

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan załatwić sprawę
w Urzędzie m.st. Warszawy. Mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą
profilowane.


Kto administruje moimi danymi?


● Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy
jest Prezydent m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (00-950), Pl. Bankowy 3/5.


● Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także
o przysługujące Pani/Panu prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie m.st.
Warszawy. Proszę je wysłać na adres: iod@um.warszawa.pl.


Dlaczego moje dane są przetwarzane?


● Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu/celach określonych w treści udzielonej
przez Pana/Panią zgody.


● Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jeśli Pani/Pan tego nie
zrobi, nie będziemy mogli zrealizować sprawy.


Jak długo będą przechowywane moje dane?


Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody lub realizacji
wskazanego w zgodzie celu. Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum
zakładowego.


Kto może mieć dostęp do moich danych?


Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:


a) podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych,
w szczególności:
● podmioty świadczące na rzecz urzędu usługi informatyczne, pocztowe;
● Instytut Kreowania Przedsiębiorczości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.
Świerkowskiej 47, KRS nr 0000501795, NIP 5213667624, REGON 147134347


b) organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na
podstawie przepisów prawa;


c) podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie udzielonej przez
Panią/Pana zgody.

Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych?


● Ma Pani/Pan prawo do:


a) wycofania zgody w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody;
b) dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
c) żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
d) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku
gdy:


● dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób
przetwarzane;
● wycofała Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie ma innej podstawy
prawnej przetwarzania danych;
● Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
● Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego
z przepisów prawa;


e) przenoszenia danych, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;


f) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;


g) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku powzięcia
informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana
danych osobowych.


● Nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.